html模版立即點擊


標題

如何讓大陸人成為越南(xx公司)的正式員工呢?


問題


1.需要準備什麼資料呢?2.哪邊詢問會比較好呢?(駐越南台北辦室處我有打電話過去問,但是都說的不清不楚的,)


最佳解答


http://www.business.gov.vn/LicenseDetail.aspx?id=1440 H? s?: 需檢附之證件 1.V?n b?n ?? ngh? c?p gi?y phép lao ??ng c?a ng??i s? d?ng lao ??ng 雇聘外國人申請書 2.??n xin làm vi?c; 工作申請書 3.Phi?u ly l?ch t? pháp do c? quan có th?m quy?n c?an??c mà ng??i lao ??ng c? trú c?p. Tr??ng h?p ng??i n??c ngoài ?? c?trú t?i Vi?tNamt? 06 (sáu) tháng tr? lên thì còn ph?i có phi?u ly l?cht? pháp do S? T? pháp c?a Vi?tNamn?i ng??i n??c ngoài ?ang c? trú c?p. 良民證(在大陸申請)、若該外國人於越南居留已逾6個以上、同時檢附居住地司法廳核發之良民證 4.B?n ly l?ch t? thu?t c?a ng??i n??c ngoài quy ??nht?i ti?t c kho?n 1 ?i?u 5 c?a Ngh? ??nh s? 105/2003/N?-CP và có dán ?nh c?a ng??i n??c ngoài.. 履歷表、貼照片 5.Gi?y ch?ng nh?n s?c kho? ???c c?p ? n??c ngoài. Tr??ng h?p ng??i n??c ngoài ?ang c? trú ? Vi?tNamthì gi?y ch?ng nh?n s?c kho? c?p theo quy ??nhc?a B? Y t? Vi?tNam; 體檢證明書(人在中國在中國體檢 -人在越南就在越南體檢-問當地勞工局是否要在指定醫院做?) 6.B?n sao ch?ng ch? v? trình ?? chuyên m?n, tay ngh?c?a ng??i n??c ngoài bao g?m: b?ng t?t nghi?p ??i h?c, th?c s?, ti?ns? ho?c gi?y ch?ng nh?n v? trình ?? chuyên m?n tay ngh? c?a ng??i lao??ng n??c ngoài do c? quan có th?m quy?n c?p theo quy ??nh c?a n??c ?ó.??i v?i ng??i lao ??ng n??c ngoài là ngh? nhan nh?ngngành ngh? truy?n th?ng ho?c ng??i có kinh nghi?m trong ngh? nghi?p, trong?i?u hành s?n xu?t, qu?n ly mà kh?ng có ch?ng ch? thì ph?i có v?n b?n nh?n xét v? trình ?? chuyên m?n, tay ngh? và trình ?? qu?n ly ???c c?quan có th?m quy?n c?a n??c ngoài xác nh?n; 最高學歷畢業證書或相關證照證書 – 比如在台灣 : 持影本至法院公證→ 外交部領務局驗證 → 駐越南台灣辦事處再驗證 → 越南外務廳印章驗證(胡志明市外務廳地址: 6, Alexandre de Roder HCMC, Q1) → 越南公證處翻譯。 畢業證書正本已在越南先至中國領事館認證→ 越南外務廳印章驗證(胡志明市外務廳地址: 6, Alexandre de Roder HCMC, Q1) → 越南公證處翻譯。 7.Ba ?nh màu (kích th??c 3 cm x 4 cm, ??u ?? tr?n,ch?p chính di?n, r? m?t, r? hai tai, kh?ng ?eo kính), ?nh ch?p kh?ng quá 01(m?t) n?m 最近一年內彩色照片三張 2007-09-18 11:08:31 補充: 申請處 - 公司所在地勞工局 工作天數 : 證件齊全自受理日起15個工作天 規費 ?初次核發工作證 : 400,000盾/張 ?重新核發工作證 : 300,000盾/張 ?工作證加簽: 200,000盾/張 (往後在期限內持此證出入越南不用再另申請簽證) 工作期限 - 根據雇聘合約書訂定雇聘年限訂之、最長為36個月 PS : 人先入境越南再辦工作證、最好先去報流動戶口、如需要申請證明也較易。 有些申請書有現成格式可在勞工局購買


其他答案


一起玩情趣用品網路商城,提供成人情趣用品、情趣內衣等,全省宅配到府、超商付款包裝隱密,歡迎參觀選購。一起玩情趣用品官網:http://www.17one.net一起玩情趣用品粉絲團:https://www.facebook.com/17one台灣經濟文化辦事處當然管不到中華人民共和國的人民其實你應該去問中共駐越使館才對或叫大陸同胞自理問得搞不清楚對象當然回答得不清不楚


以上文章來自奇摩知識家,如有侵犯請留言告知


https://tw.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070917000016KK04817

4609F06B8A7FB213

s22kv64h 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()